SOKSZÍNŰ MŰVÉSZETI FEJLŐDÉS KISVÁRDÁN

Iskolánk pályázati projektjének céljai egybeesnek a kiírásban megfogalmazott, a magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt céljaival, ami nem más, mint a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A világ, a környezetünk (beleértve a mikro- és a makrokörnyezetet is) változásokhoz való alkalmazkodásra történő felkészítésében kulcsfontosságú szerep jut a közoktatási, köznevelési intézményeknek, jelen esetben a Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola és feladatellátási helyeinek, amelyek országosai is meghatározó szerepet játszanak az fentiekhez szükséges speciális kompetenciák fejlesztésében.

A zenei módszertannal, valamint azon túl is lépve a kommunikáció erősítése az egyik közvetlen cél, e nélkül ugyanis képtelenség mai világunkban érvényesülni. Ezt pedig intézményünkben a képességek kibontakozása, a készségfejlesztés révén, a zenei gondolkodás logikai attitűdjének mindennapi gondolkodásba való átültetésével teremthetjük meg. Az iskolai kereteken túllépve célunk, hogy magatartásmintát adjunk a diákoknak, növeljük kreativitásukat, improvizációs képességüket, stratégiai szemléletet alakítsunk ki, az önfegyelem mellett a fantáziának is jelentős szerepet adjunk. Másképp fogalmazva az innovatív szemléletet és a tudatosságot segítsünk kialakítani bennük és megértetni velük.

Az eredmény egy része kézzel fogható lehet: olyan produktumok jönnek létre, amelyek a pályázat lehetősége nélkül biztosan nem születtek volna meg, és ez a közösségi élmény mellett az egyéni kompetenciák erősítését is szolgálja. Másfelől, és ez kevésbé megfogható, ám legalább ilyen lényeges, hogy olyan, szabadon gondolkodó, szellemi korlátok nélküli, tevékeny és szorgalmas embereket nevelünk, akik hazánk szellemi színvonalát a világ élvonalába emelik/tartják. Társadalmi differenciák nélkül. A tanulók mellett a másik fontos célcsoport, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítését szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával tesszük lehetővé.

„Minden gyereknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményhez, ami őt az iskolában, az ismeretszerzésben és az emberré válás folyamatában segíti.” Ezt vallja Kodály Zoltán. Pályázati programunkat ennek szellemében, az innováció nélkülözhetetlenségét elismerve, a pályázat által meghatározott kritériumok szerint készítettük el.

Iskolánk az egész országban felkutatja a zenét élethivatásul választő fiatal tehetségeket; munkánk alappillérének tartjuk a Kodály-módszer és weineri kamaramuzsikálás együttes megvalósítását.

A projekt fizikai megvalósításával nyilvánvalóan nem érhet véget az általunk elkezdett munka, hiszen az eredmények egy része (jelentős erővel) csak a jövőben, középtávon vagy hosszú távon tud jelentkezni. Ezért az eredményeinek fenntartására törekszünk a megvalósítást követő fenntartási időszakban is. Az elindított közösségi rendezvényeket hagyományteremtő céllal hozzuk létre, hogy lehetőség szerint ezeket a jövőben még inkább kiterjesztett formában tovább tudjuk működtetni. Folytatni szeretnénk a mentorprogramot és a pályaorientációt is. Az új módszertani fejlesztések eredményét a fenntartási időszakban is használni szeretnénk. A projekt fizikai befejezését követően a fenntartási időszak végéig fenntartjuk a projekt szellemiségét. A fenntarthatóságot célozzuk meg a kapott tapasztalatok tanrendbe történő beépítésével, az oktatási programunkba történő integrálásával. A projektben megvalósuló tevékenységről a fenntartási időszak végéig elektronikus jelentéseket nyújtunk be. A létrehozandó, a tapasztalatok megosztására és az eredmények dokumentálására szolgáló weboldalt pedig tartalmilag a projekt céljaival, eszközeivel és eredményeivel összhangban frissítjük a fenntartási időszakban is.